ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

1 – Preambule

Zásady ochrany údajů popsané v tomto dokumentu se vztahují k webovým stránkám [www.jejizdravi.cz] (dále jen „webové stránky“). Jejich účelem je informovat uživatele webových stránek (dále jen „uživatel“) o zpracování prováděném společností Akacia Group Ltd. o údajích, které se ho týkají, právech, která má ke svým údajům, a způsobu, jakým může tato práva uplatňovat.

2 – Všeobecná ustanovení

Následující ustanovení se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů vydavatelem na těchto webových stránkách, není-li ve zvláštních ustanoveních stanoveno jinak.

Právní rámec

Vydavatel jakožto správce údajů prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na těchto webových stránkách v souladu s předpisy platnými pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů, zejména nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR).Společnost AKACIA GROUP s.r.o. v rámci dodržování předpisů jmenovala inspektora ochrany dat (IOD) ve vztahu k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce dat

Správce dat je identifikován takto:

AKACIA GROUP, s.r.o., společnost s ručením omezeným podle Českého práva se základním kapitálem ve výši 200 000,- Kč zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze spisová značka C 113426, se sídlem na adrese Na Farkáně I 136/17, Radlice, 150 00 Praha 5, statutární zástupce: p. PhDr. JAKUB ŠIMEK jako jednatel společnosti.

Práva uživatele na jeho údaje

V souladu s předpisy platnými pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů,  může uživatel u údajů, které se ho týkají a kterými se prokazuje jeho totožnost, uplatnit právo na přístup k údajům, opravu údajů, výmaz údajů, omezení údajů a vznesení námitky týkající se údajů u inspektora ochrany dat (IOD) společnosti emailem na adresu iod@akacia.eu nebo poštou na adresu Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5 a to v českém nebo anglickém jazyce.

Zabezpečení osobních údajů

Vydavatel přijímá veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti osobních údajů uživatele a jeho cílem je zejména zabránit jejich narušení nebo poškození nebo neoprávněnému přístupu třetích stran k nim.

Vydavatel používá na těchto webových stránkách protokol https. Tento bezpečnostní mechanismus umožňuje uživateli ověřit identitu webové stránky, ke které přistupuje, a to díky ověřovacímu certifikátu vystavenému orgánem třetí strany, který je známý svou spolehlivostí. Protokol také zaručuje důvěrnost a integritu údajů zaslaných uživatelem, například informací zadaných v kontaktním formuláři.

3 – Zvláštní ustanovení

Následující ustanovení se konkrétně týkají každého zpracování osobních údajů vydavatelem na těchto webových stránkách. Jsou zde uvedeny podrobnosti zejména o:

 • účelu zpracování
 • právním základu
 • dotčených osobách
 • zpracovávaných osobních údajích
 • době použitelnosti údajů
 • příjemcích údajů 

Kontaktní formulář

Účel zpracování 

Kontaktní formulář na těchto webových stránkách umožňuje uživateli elektronický kontakt s vydavatelem. Toto zpracování osobních údajů umožňuje vydavateli:

 • přijímat zprávy, které mu byly adresovány
 • sledovat korespondenci s uživatelem
 • dodržovat své povinnosti týkající se zdravotnické vigilance
 • vypracovávat statistiky služeb

Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy, které vydavatel sleduje ve vztahu k uživateli.
Je-li sdělení součástí rámce zdravotní vigilance, jsou údaje uživatele předmětem dalšího zpracování, které je konkrétně stanoveno v tomto rámci.
Zpracování nezahrnuje automatizované rozhodování (včetně profilování). 

Dotčené osoby

Zpracování se týká všech uživatelů, kteří se chtějí obrátit na vydavatele elektronicky, jakož i na pracovníky vydavatele odpovědných za zpracování žádostí. 

Zpracovávané údaje

 • Identita uživatele a e-mailová adresa
 • datum, předmět a tělo zprávy
 • následné aktivity
 • statistika činnosti

Povinné údaje jsou zapotřebí k řádnému posouzení žádosti.

Údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od zpracování žádosti. Pokud však sdělení spadá do rámce zdravotnické vigilance, je doba uchovávání stanovena v dalším zpracování, které je pro tento účel výslovně stanoveno. 

Příjemci údajů

Zpracování se týká pracovníků vydavatele:

 • odpovědných za zpracování korespondence týkající se webových stránek
 • odpovědných za zveřejnění obsahu a technickou správu webových stránek
 • určených k řešení zdravotnické vigilance

Mezi příjemce údajů patří i zaměstnanci dotčených poskytovatelů služeb.

Mimo Evropskou unii se neprovádějí žádné přenosy údajů.

Odběr newsletteru

Účel zpracování

Vydavatel umožňuje uživateli přihlásit se k odběru informačního newsletteru, aby byl uživatel informován o novinkách souvisejících s webovými stránkami. Toto zpracování osobních údajů umožňuje vydavateli:

 • správu odběrů a elektronického zasílání
 • vypracovávat statistiky služeb

Právním základem zpracování je souhlas dotyčné osoby.

Uživatel se může odhlásit (odvolat svůj souhlas) prostřednictvím odkazu pro odhlášení odběru v newsletteru, který obdržel.

Zpracování nezahrnuje automatizované rozhodování (včetně profilování). 

Dotčené osoby

Zpracování se týká každého uživatele, který si přeje dostávat zpravodaj na e-mailovou adresu, kterou poskytl.

Zpracovávané údaje

 • E-mailová adresa
 • Datum přihlášení odběru
 • Statistiky týkající se služby rozesílání newsletteru

Pro zasílání zpravodaje je nutné získání e-mailové adresy.

Vydavatel si e-mailovou adresu ponechává, dokud se dotyčná osoba neodhlásí (prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru obsaženého v zpravodajích).

Příjemci údajů

V závislosti na jejich příslušných potřebách jsou příjemci všech údajů nebo jejich části:

 • uživatel webových stránek přihlášený k odběru newsletteru
 • zaměstnanci vydavatele, kteří jsou zodpovědní za správu služby zpravodaje, publikování obsahu, technickou správu webových stránek
 • pracovníci poskytovatelů služeb, kterých se webové stránky týkají

Protože službu newsletteru může poskytovat třetí strana, mohou být údaje případně předávány mimo Evropskou unii.

Omezení přístupu

Účel zpracování

Vydavatel umožňuje uživateli připojit se k webovým stránkám pomocí přihlašovacího jména a hesla, aby mohl využívat personalizovaný obsah. Toto v závislosti na případu vydavateli umožňuje:

 • personalizaci komunikace
 • navrhnout prostředí pro objednávání v případě stránek e-commerce (historie nákupního košíku a objednávek, platební modul, historie faktur, sponzorství atd.),
 • nabízet prostředí elektronického vzdělávání v případě e-learningových webových stránek (školicí moduly, hodnotící dotazníky, kvízy, hry atd.),
 • vypracovávat statistiky týkající se nabízeného obsahu/služeb

Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy, které vydavatel sleduje v rámci vztahu s uživatelem.

Zpracování nezahrnuje automatizované rozhodování (včetně profilování).

Dotčené osoby

Zpracování se týká každého uživatele s osobním účtem na těchto webových stránkách.

Zpracovávané údaje

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Přihlašovací jméno a heslo
 • Informace o nabízeném obsahu/službách
 • Statistické informace
 • Informace o protokolování připojení

Pro funkčnost osobního účtu je povinná e-mailová adresa a také přihlašovací jméno a heslo.

Tyto údaje se uchovávají po dobu maximálně 3 let od posledního přihlášení uživatele.

Příjemci údajů

V závislosti na jejich příslušných potřebách jsou příjemci všech údajů nebo jejich části:

 • uživatel webových stránek s osobním účtem,
 • zaměstnanci vydavatele, kteří jsou zodpovědní za správu obsahu, příp. personalizovaných služeb a technickou správu webových stránek
 • pracovníci poskytovatelů služeb, kterých se webové stránky týkají.

Protože určitý personalizovaný obsah může poskytovat třetí strana, mohou být údaje případně předávány mimo Evropskou unii.

4 – Podmínky testování (link na testování)

Souhlasím, že mojí registrací do testování získá společnost Akacia Group s.r.o. (dále jen Pořizovatel) právo využít zaslané recenze v podobě textu, obrázku či fotografie (dále jen Podklady) k dalším účelům propagace testování či produktu samotného. Zaslané Podklady k testování je možné využít Pořizovatelem v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály projektů sdružených pod společností Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, Facebook, Instagram, tiskoviny, letáky).

Rovněž souhlasím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití Podkladů třetí straně, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořizovatele.

Souhlasím s tím, že Podklady můžou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

Správa souborů cookie

Správa souborů cookie je zvláštní způsob zpracování osobních údajů, které je popsáno v zásadách používání souborů cookie na těchto webových stránkách.